Dětská skupina U Tří oveček

Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče

Předmět vymezení: ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (dále jen školka) provozovaná jako registrovaná dětská skupina

Realizace projektu, zahájení provozu: 1. 5. 2022

Název projektu: U 3 oveček dětská skupina

I. Údaje o zařízení

Sídlo – adresa místa provozu zařízení péče o děti: Komenského 2302, 680 01 Boskovice

Telefon:
+420 773 749 072 (škola)
+420 607 574 844 (Kateřina Kejíková – předseda spolku W-iniciativa Boskovice, z. s.)

Odpovědná osoba, zřizovatel (provozovatel): W-iniciativa Boskovice,z.s.

se sídlem: Skalice nad Svitavou 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, jehož jménem jedná: Kateřina Kejíková, předseda spolku, tel.607 574 844, e-mail: katka.kejikova@seznam.cz

IČ: 02853612

II. Popis zařízení

Typ: s celodenní péčí, s pravidelným provozem pondělí až pátek 

Kapacita zařízení péče o děti: 20 dětí

Počet zapsaných dětí: 20 (1. 5. 2022)

Počet tříd: 1 pobytová místnost

Věkové složení: věková skupina (2 až 5 let)

Provozní doba: od 7:00 do 15:00 hodin

III. Plán péče a výchovy – základní myšlenky

 • Péče a výchova o děti v DS u tří oveček, Komenského 2302, Boskovice (dále jen v DS) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí a pečujícími osobami (chůvy, „tety“). Ve vztahu mezi pečujícími osobami a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.
 • Snažíme se o spravedlivý a láskyplný přístup k dětem a okolí. 
 • Působení na děti a vybavení školky je inspirované Waldorfskými školkami a Waldorfskou pedagogikou. 
 • Vycházíme z principu, „Respektuj a buď respektován“. 
 • Ve výchově je kladen důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti. 
 • Pečující osoby se snaží o další vzdělávání a získávání zkušeností a to jak díky sdílení, tak díky zpětné vazbě. 
 • Osvětovou činnost poskytujeme také široké veřejnosti, od které také získáváme zpětnou vazbu.
 • Naše škola je v procesu stálého vývoje, zlepšování a poznávání, stejně jako děti a vše kolem.

IV. Vymezení základních požadavků a podmínek pro činnost ve školce

Plán péče a výchovy zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou, tělesnou a ekologickou). 

Výchovná a pečující činnost:

 • respektuje individuální a věkové zvláštnosti dětí,
 • maximálně podporuje rozvojový potenciál dětí,
 • přizpůsobuje se vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dětí,
 • napomáhá socializaci dětí ve skupině vrstevníků,
 • napomáhá k osvojování bezpečného chování a poskytuje informace o možných nebezpečích,
 • doplňuje rodinnou výchovu, respektuje interkulturní zvláštnosti,
 • nabízí dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí,
 • napomáhá rozvoji poznávacích schopností a smyslového vnímání, 
 • podporuje kreativitu a činí denní program dětí pestrým,
 • přispívá k odhalení specifických potřeb dětí v oblasti výchovné i vzdělávací,
 • napomáhá rozvoji kooperace mezi dětmi a spontánnímu sociálnímu učení,
 • napomáhá nenásilnou formou k osvojení základních hodnot společnosti a osobnostních postojů a základních pravidel chování ve společnosti,
 • napomáhá nenásilnou formou osvojovat si zásady zdravého životního stylu,
 • napomáhá rozvoji řečových dovedností a komunikativních dovedností,
 • napomáhá k vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti k prostředí, ve kterém žije, a úctu k životu,
 • napomáhá k osvojení představivosti časové posloupnosti.

V. Aktivity

 • Hudební: rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby, osvojování písní, koordinace pohybu podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí, seznamování s hudebními nástroji. Hudbu často propojujeme s pohybem včetně tance.

 • Pohybové: rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj sebeobslužných dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody. Díky velké zahradě i poměrně velké herně máme prostory k aktivním pohybovým hrám, které často spojujeme s hudebním projevem a také tancem.

 • Výtvarné: rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, seznamování s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými technikami, rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky atd. Hlavně je využívaná technika akvarelu, malování voskovými hranoly, tvorba z přírodních materiálů.

 • K rozvoji rozumových a poznávacích schopností: rozvoj komplexního pohledu na svět, rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd realizujeme přímo v terénu i v herně. Využíváme hlavně přírodních materiálů, dřevěných kostek mnoha tvarů, stavění z písku a vody, obdělávání zahrádky, sběru bylin, vedení k zvyklostem a tradicím. Přednost dáváme konkrétním pracovním činnostem. S dětmi také pravidelně pečeme, připravujeme svačinky a společně poklízíme. To vede také k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí.

 • K ekologii: k uvědomělému chování a ochraně životního prostředí – třídění odpadů, používání přednostně přírodních materiálů, využívání okolí k poznávání (zahrada a blízké okolí), obdělávání zahrádky, sázení a sklízení plodin, zalévání květin a výklad k ostatním činnostem.

VI. Obsah výchovné činnosti

 • svět kolem nás (rodina, kamarádi, bydliště, dětská skupina),
 • život v ročních obdobích, zvyklosti, tradice, poznávání přírody,
 • lidské tělo (poznávání svého těla, jak o něj pečovat a jak se oblékat),
 • zdravý životní styl – stravování, pohyb a hygiena, 
 • příroda kolem nás (živý i neživý svět kolem nás),
 • co lidé dělají (profese, sport, kultura)

Oblasti a témata se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z potřeb dětí, věku dětí a jejich rozvojových možností. 

Plán výchovy a péče je prováděn formou pohybových cvičení, manipulačních činností, smyslových a psychomotorických her, hudebně – pohybových činností, grafických činností, činností směřujících k ochraně zdraví a osobního bezpečí, relaxačních činností, činností k prevenci úrazů, řečových a rytmických cvičení, slovních hádanek, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou (čtení, prohlížení), přednesu, zpěvu, vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků, přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových her, smyslových her, činností k vytváření pojmů, cvičení organizačních dovedností, her na posilování volních vlastností, cvičení na projevování citů, výletů do okolí, činností na poznávání lidských vlastností, estetických a tvůrčích aktivit, neverbálních komunikačních aktivit, činností ve skupinách, sociálních a interaktivních her, aktivit podporujících sbližování dětí, formou přípravy a realizace společných zábav a slavností, činností přibližujících svět kultury, činností k získávání orientace v okolí, poučení o možných nebezpečných situacích a způsobech, jak se chránit atd.          

VII. Plán péče a výchovy je v souladu s hlavními principy RVP Předškolního vzdělávání, a to:

 • akceptovat přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání,
 • umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb,
 • zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání,
 • definovat kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet,
 • zajišťovat srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programů vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami,
 • vytvářet prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální profilaci každé mateřské školy,
 • umožňovat mateřským školám využívat různých forem i metod vzdělávání a přizpůsobovat vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám,
 • poskytovat rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské školy i poskytovaného vzdělávání.

Plán výchovy a péče projednaly a schválily dne 27. 4. 2022 v Boskovicích

Kateřina Kejíková (předseda spolku)

 Tereza Kuglerová (chůva, předškolní pedagog)