Dětská skupina U Tří oveček

Provozní řád

Provozní řád

Předmět vymezení: ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (dále jen školka) provozovaná jako registrovaná dětská skupina

Realizace projektu, zahájení provozu: 1. 1. 2022

Název projektu: U 3 sluníček dětská skupina

I. Údaje o zařízení

Sídlo – adresa místa provozu zařízení péče o děti: Komenského 2302, 680 01 Boskovice

Telefon:
+420 773 749 072 (škola)
+420 607 574 844 (Kateřina Kejíková – předseda spolku W-iniciativa Boskovice, z. s.)

Odpovědná osoba, zřizovatel (provozovatel): W-iniciativa Boskovice,z.s.

se sídlem: Skalice nad Svitavou 24, 679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 02853612

Bank. spojení: 2300578567/2010

Jedná předseda: Kateřina Kejíková

Zástupce provozovatele: Kejíková Kateřina 

Tel.: 607 574 844, e-mail.:  katka.kejikova@seznam.cz

Služby poskytované školkou jsou hrazeny za úplatu, měsíční poplatek činí: 1000,- Kč., podmínky hrazení těchto služeb jsou v smlouvě o docházce, která je přílohou dokumentu.

II. Popis zařízení

Typ: s celodenní péčí, s pravidelným provozem pondělí až pátek 

Kapacita zařízení péče o děti: 12 dětí

Počet zapsaných dětí: 12 (1. 1. 2022)

Počet tříd: 1 pobytová místnost

Věkové složení: věková skupina (1,5 až 5 let)

Provozní doba: od 7:00 do 15:00 hodin


Podmínky pro provoz
:

Zařízení splňuje požadavky na hygienická zařízení dle návrhu zákona o dětské skupině (plocha pobytové místnosti a ložnice 3m2 na 1 dítě, 1 wc na 5 dětí +1 wc nahrazeno nočníkem, sprcha; na 1 dítě připadá 1 lehátko, 1 židlička, prostor pro práci u stolu). 

Počet dětských WC a umyvadel: po 2 ks + 1 nočník, 1 sprcha, přebalovací pult 2x

Počet lehátek, židliček velikostí dle věku: po 1 ks.

Prostor (plocha) přesahuje potřebnou pobytovou plochu i plochu pro odpočinek. 


Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

Druh aktivity a její časové zařazení: zařízení má k dispozici zahradu s rozlohou větší než 4m2 na 1 dítě. Tato venkovní plocha (zahrada) je využívaná denně v čase mezi 9:30 – 11:30 a 14:00-15:00 s ohledem na počasí.

Stravování pro cizí strávníky – není.

Prostory DS nebudou využívány pro žádné jiné aktivity.

III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

Nástup dětí: od 7:00 do 8:30

Volná hra: od 7:00 do 9:00

Řízená aktivita: „Ranní kruh“ (elipsa/komunitní kruh) od 9:15 do 9:30

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity jsou zařazovány nejméně 2x denně – vždy dopoledne v rámci pobytu venku a také v herně při cvičebních/tanečních aktivitách, cvičení dětské jógy, (říkanky s pohybem apod.)  v případě nepříznivého počasí. Pohyb je přirozenou součástí her. 

Pobyt venku
Zpravidla jsou děti venku 1,5 hodiny dopoledne a 1,5h odpoledne s ohledem na dobu spánku a dobu odchodu domů, zároveň se tato doba upravuje s ohledem na venkovní teploty. V úterý jsou do programu řazeny výlety do okolní přírody. Pravidelně (denně) se děti pod vedením starají o venkovní zvířátka (morče, králíka), krmí je nachystanou potravou pro zvířata a vyměňují vodu. Děti se pod vedením starají o zahrádku a pomáhají s úklidem. 

Odpočinek
K odpočinku využíváme část herny, kde jsou lehátka nastavěná na sobě a před spaním se rozkládají, po spaní ukládají. Ložní prádlo mají děti samostatně uloženo ve svém fochu v regálu (skříni). 

Odpočinek následuje individuálně během dne s ohledem na potřeby dětí do 3 let + po obědě je dětem umožněno relaxovat v klidu na lehátku minimálně hodinu. Dětem se vypráví nebo čte pohádka. Děti nejsou nuceny ke spánku. Po odpočinku odchází ti, kteří nespí s druhou chůvou do vedlejší herny nebo ven. 

Stravování
V době 1. svačinky, oběda a 2. svačinky se stravuje tolik dětí, kolik je přítomno – tj. maximální počet 12 dětí.

Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.

Stravování pro děti zajišťujeme, je dováženo z nedaleké jídelny: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace, Štefánikova 2, 68001 Boskovice a Radek Dokoupil, Restaurace pod Lípou, Knínice u Boskovic.

Provoz této školní jídelny je rozdělen na hlavní činnost a doplňkovou činnost. Řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování v platném znění a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy, dodržování spotřebního koše a na základě nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke  Spotřebnímu koši. (Výživové normy pro školní stravování vyhlášky 107/2005 Sb.) a podle výživové normy pro děti od 1 roku do 3 let.

Pro účely školky je využívaná výdejní doba oběda na doplňkovou činnost: 11:15 – 11:30 hodin

Jedná se o výdej stravy pro děti předškolního věku (1,5 – 5 let) a zaměstnance školky.

Strava je vyráběna v externí vývařovně a převážena vozem dodavatele.
Na provozovně je vyráběna pouze strava v rámci svačinek – jedná se o nakoupené potraviny kompletované s ovocem či pečivem a nápojem (voda, nebo voda se sirupem). Z tohoto důvodu není pro provozovnu zpracován klasický Systém HACCP, ale pravidla nutná pro zajištění hygieny potravin založené na zásadách HACCP. Jídlo do třídy je donášeno na podnosech.

Nakládání s potravinovým odpadem:
Biologický odpad, pokud vzniká, je pravidelně odstraňován. Zbytky  jsou použity jako krmivo pro zvířata. Zkompostovatelné zbytky jsou ukládány na kompost v zahradě. Ostatní odpad, mimo tříděného odpadu (papíry, plasty, bio odpad) je odnášen do komunálního odpadu mimo provozovnu do vlastní popelnice. 

Pitný režim:
Děti mají možnost napít se kdykoli během dne. Ve výběru je vždy samotná voda nebo voda se sirupem (ovocnou šťávou bez přidaných konzervačních látek). 

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení

Způsob a intenzita větrání a vytápění
Všechny prostory včetně pobytové místnosti, šaten, WC, sprch, chodby jsou vytápěny kooperační jednotkou a podlahovým topením.

Denní místnosti 

Zastavení provozu zařízení
V místnostech určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto místnostech v jednom dni pod 16 ºC, musí být provoz zařízení zastaven.

Kontrola teploty vzduchu
V prostorách s trvalou činností je zajištěna kontrolou teploty vzduchu pomocí teploměrů ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr měří teplotu s přesností 0,5°C a je umístěn na termostatu regulující teplotu (nastavený program plynového vytápění). 

Větrání
Režim větrání: větrá se pravidelně oknem dle meteorologických podmínek v době, kdy jsou děti venku a to pobytová místnost, přípravna pokrmů,  WC dětí a dále je přísun vzduchu kooperační jednotkou pro větrání šatny, sprch a úklidové místnosti.

Osvětlení
Denní osvětlení: V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující rovnoměrné osvětlení. 

Šatna dětí, úklidová místnost s výlevkou, sprchy, chodba vstupní je osvětlena rovnoměrně a dostatečně umělým osvětlením a je i přidáno nouzové osvětlení.

Rovnoměrnost osvětlení
Denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15. 

Umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu pracovních míst musí být v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody
Zařízení pro regulaci denního osvětlení – okna jsou opatřena žaluziemi.

Barevná úprava místností a ploch je volena citlivě, a to v přírodních motivech a barvách. Nejčastějším materiálem je dřevo.

Televizní obrazovky: nejsou umístěny.

V. Zásobování pitnou vodou

Zdroj: Veřejný vodovod.

Kapacitní hlediska: Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě je zajištěno. 

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla: lůžkoviny se mění nejméně jednou za 2 týdny.

Jako ručníky jsou zajištěny látkové ručníky, které se odnáší k praní každý týden v jednorázových obalech. V době karantén a zvýšené nemocnosti dětí jsou používány jednorázové papírové ručníky.

Ložní prádlo dostávají rodiče dětí domů na vyprání v jednorázových obalech.

Ve školce je vždy zajištěn náhradní dostatečný počet lůžkovin. Skladovány jsou v oddělených prostorách. 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim - způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:
a) setření na-vlhko všech podlah, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem;
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří.

Týdenní, celkový:
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů + omytí polic s pomůckami.

Generální:
Minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.

Způsob a četnost desinfekce a deratizace
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky (KO) musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a vynášeny denně odpovídajícím způsobem. Zvlášť separovány jsou odpady z papíru a další recyklovatelné odpady. 

VIII. Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu – pečující osoby v zařízení vymýšlí vlastní programy podporující zdravý životní styl dětí a jejich rodin – počínaje přednáškami o zdravé stravě a konče prevencí nemocnosti dětí pravidelným větráním, častým pobytem venku, psychohygienou ve formě odpočinku dětí, pohodovou náladou, optimistickým přístupem a respektováním potřeb dítěte atd.

Přílohami Provozního řádu jsou:

  • dokumenty nazvané Pravidla fungování zařízení a Podmínky přijímání dětí do zařízení,
  • evidence a registrace úrazů,
  • evidence vybavení a pravidelné kontroly: lékárnička první pomoci, 
  • seznam telefonních čísel, 
  • podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění.

IX. Jiné

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

V Boskovicích dne: 20. 9. 2021


Vytvořily a schválily:


Kateřina Kejíková, zástupce provozovatele

Aneta Fabiánková, předškolní pedagog

 

Kontrolní údaje – odběr obědů: 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Telefon: 516 452 044, 725 704 891

Vedoucí školní jídelny:  Marie Bubeníková

číslo bankovního účtu u Komerční banky, a.s.: 107- 4888 360 217/0100

a jídelna o prázdninách

Radek Dokoupil – restaurace pod lípou Knínice u Boskovic

tel.: 603859522 

vedoucí jídelny: Dokoupil